Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Powołanie nowych członków Komitetu Audytu oraz Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w ramach Rady Nadzorczej DEVELIA S.A.

Raport bieżący 41/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd DEVELIA S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) niniejszym informuje, że w związku z zakończeniem kadencji Komitetu Audytu z dniem 30.06.2021 roku oraz w związku z powołaniem w dniu 30.06.2021 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie DEVELIA S.A. nowych Członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną, trzyletnią kadencję, Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 02.07.2021 roku powołała nowych członków Komitetu Audytu w składzie:

– Artur Osuchowski – Przewodniczący Komitetu Audytu,
– Paweł Małyska – Członek Komitetu Audytu,
– Piotr Kaczmarek –  Członek Komitetu Audytu,
– Robert Pietryszyn  – Członek Komitetu Audytu

Zarząd Emitenta jednocześnie informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1,3.5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:
a.    Przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych
b.    Przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki
c.    Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od spółki.
Zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15. Lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).
Pełne życiorysy, opisy przebiegu pracy zawodowej oraz pozostałe szczegółowe informacje dotyczące Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Emitenta nowej kadencji zostały opublikowane w raporcie bieżącym numer 37/2021 z dnia 30.06.2021 roku.

Dodatkowo Zarząd Emitenta informuje, że w związku powołaniem Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną, trzyletnią kadencję, w dniu 02.07.2021 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 20 (1) Statutu Spółki dokonała ze swego grona wyboru członków Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, a dodatkowo Komitet Nominacji i Wynagrodzeń wybrał ze swego grona przewodniczącego. W związku z tym skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń przedstawia się następująco:

– Jacek Osowski – Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń,
– Paweł Małyska –  Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń,
– Piotr Kaczmarek – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń,
– Piotr Pinior – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń,
– Piotr Borowiec – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń,

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 512, tekst jednolity) oraz § 5 pkt 5) i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 roku, poz. 757).

 

Załączniki:

rb_41_2021_02_07