Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Powołanie Prezesa Zarządu

Raport bieżący 60/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd DEVELIA S.A. („Emitent”), informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 4 grudnia 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała do składu Zarządu Spółki Pana Andrzeja Oślizło powierzając  mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Emitenta. Powołanie nastąpiło z dniem 4 grudnia 2020 r. Jednocześnie z chwilą powołania Prezesa Zarządu, Pan Paweł Ruszczak przestał pełnić obowiązki Prezesa Zarządu, które Rada Nadzorcza powierzyła tymczasowo do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2020 z dnia 14 maja 2020 r.) i z tą chwilą Pan Paweł Ruszczak pełni ponownie funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych.
Informacje dotyczące powołanego Prezesa Zarządu:
Andrzej Oślizło jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach (kierunek Ekonomia) oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach (kierunek Informatyka). Ukończył studia MBA na European University w Montreux w Szwajcarii. Od ponad dwudziestu lat zarządza przedsięwzięciami biznesowymi w Polsce i na rynkach zagranicznych. Specjalizuje się w zarządzaniu przedsiębiorstwem, inwestycjach, fuzjach i przejęciach, a także strategiach w szczególności ekspansji zagranicznej. W swojej karierze z sukcesem pełnił funkcję prezesa i członka zarządu spółek z branż: ICT, TSL, lotniczej, finansów i bankowości (m.in. Schenker Sp. z o.o., LOT S.A., Aviva S.A., Expander Advisors Sp. z o.o., Burietta  Sp. z o.o.- Grupa Inelo). Jego doświadczenie zawodowe obejmuje także współpracę z funduszami Private Equity m.in. Trinity Management i Innova Capital, z ramienia których pełnił funkcje nadzorcze i zarządcze w organach spółek portfelowych, a także odpowiadał za wzrost ich wartości i wyjścia kapitałowe.
Zasiadał w radach nadzorczych: Burietta Sp. z o.o. (Grupa Inelo), Spółdzielczy System Ochrony SGB, Intrum Sp. z o.o., Gold Finance Sp. z o.o., BZ WBK – Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A, Expander Advisors Sp. z o.o., Casinos Poland Sp. z o.o.  

Podstawowe doświadczenie zawodowe:
•    2018-2020 – Prezes Zarządu/Executive Chairman Burietta Sp. z o.o. (Grupa Inelo)
•    2015–2017 – Wiceprezes Zarządu Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
•    2015–2017 – Wiceprezes Zarządu Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
•    2011–2015 – Prezes Zarządu Expander Advisors Sp. z o.o.
•    2009–2010 – Członek Zarządu Polskie Linie Lotnicze „LOT” S.A
•    2006-2008 – Business Development Director /doradca w regionie Central South Eastern Europe DPD (grupa La Post)  
•    2002-2006 – Wiceprezes Zarządu Schenker Sp. z o.o.  (DB Group)
•    1999-2001 – Członek Zarządu/Dyrektor Zarządzający VATECH ELIN EBG  
•    1995-1998 – Portfolio Manager w Trinity Management (Managers of 3rd National Investment Fund)
W omawianym okresie pan Andrzej Oślizło pełnił również inne uzupełniające lub czasowe funkcje w organach spółek:
•    2020 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Burietta Sp. z o.o.
•    2019 – obecnie – Członek Rady Nadzorczej Spółdzielczy System Ochrony SGB (spółdzielnia)
•    2016 – obecnie – Członek Rady Nadzorczej Intrum Sp. z o.o.
•    2018 – 2020 – Członek Rady Nadzorczej Gold Finance Sp. z o.o. (grupa Diuna)
•    2016-2018 – Członek Rady Nadzorczej BZ WBK – Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
•    2016-2018 – Członek Rady Nadzorczej BZ WBK – Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A
•    2015-2018 – Członek Rady Nadzorczej Expander Advisors Sp. z o.o.
•    2009-2011 – Członek Rady Nadzorczej Casinos Poland Sp. z o.o.
•    2007/2009 – Członek Zarządu (zarządzanie czasowe) w: Via Cargo Logistic Sp. z o.o. (2008/2009), RC Union Spółka Akcyjna (2008/2009), DPD Słowenia/Chorwacja (2007)

Pan Andrzej Oślizło nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

 

Załączniki:

rb_60_2020_04_12

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat