Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Powołanie Wiceprezesa Zarządu

Raport bieżący 6/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd DEVELIA S.A. („Emitent”), informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 25 stycznia 2021 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała do składu Zarządu Spółki Pana Mariusza Poławskiego powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta.
Informacje dotyczące powołanego Wiceprezesa Zarządu:
Mariusz Poławski jest absolwentem magisterskich studiów menedżerskich na Wydziale Zarzadzania Uniwerystetu Warszawskiego. Skończył również kursy dotyczące ekonomiki projektów, zarządzania, psychologii przywództwa i nadzoru właścicielskiego.

Mariusz Poławski posiada blisko 20-letnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich. Od 2003 roku związany był z grupą kapitałową Marvipol pełniąc funkcję dyrektora zarządzającego, dyrektora operacyjnego, członka zarządu oraz wiceprezesa zarządu. Przez ostatnie 7 lat odpowiadał przede wszystkim za sektor mieszkaniowy i magazynowy, w tym m.in. za szeroko pojętą realizację i komercjalizację projektów deweloperskich. Mariusz Poławski w ramach pełnionych funkcji planował i wdrażał wiele złożonych projektów, innowacji, optymalizacji pod-noszących rentowność zarządzanych spółek..  

Podstawowe doświadczenie zawodowe:
– od 2018 do 2020 – Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Operacyjny w Marvipol Development S.A.;
– od 2018 do 2020 – Prezes Zarządu w spółkach zależnych Marvipol Development S.A.
– od 2016 do 2020 – Członek Zarządu w spółkach celowych realizujących na zasadzie joint venture spółek z Grupy Marvipol Development i z Grupy Panattoni (projekty magazynowe);
– od 2013 do stycznia 2018 – Dyrektor Zarządzający i Członek Zarządu w Marvipol S.A. (obecnie działającej pod firmą British Automotive Holding S.A.) oraz Członek Zarządu w spółkach zależnych Marvipol S.A. działających w segmencie deweloperskim Grupy Kapitałowej Marvipol SA;
– od 2008 do 2015 – Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający autoryzowanych dealerstw samochodów marek Jaguar i Land Rover w Polsce : JLR Centrum Sp. z o.o., JLR Gdańsk Sp. z o.o., JLR Łódź Sp. z o.o. jednostki zależne Marvipol S.A. działające w segmencie motoryzacyjnym Grupy Kapitałowej Marvipol S.A.;
– od 2003 do 2008 – Dyrektor Zarządzający sieci myjni samochodowych Robo Wash Center działające w segmencie motoryzacyjnym Grupy Kapitałowej Marvipol S.A.;
– od 1998 do chwili obecnej – działalność gospodarcza na własny rachunek.

Pan Mariusz Poławski w okresie od 2020 roku pełni również funkcje Członka Rady Nadzorczej Nestmedic SA

Pan Mariusz Poławski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

 

Załączniki:

rb_06_2021_25_01

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat