Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Powołanie Zarządu na nową kadencję

Raport bieżący 018/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent") informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu dzisiejszym tj. 25 marca 2015 r. powołała do Zarządu Emitenta: Pana Dariusza Niedośpiała jako Prezesa Zarządu, Panią Joannę Jaskólską jako Wiceprezesa Zarządu oraz Panią Małgorzatę Danek, Pana Tomasza Wróbla i Pana Mirosława Kujawskiego jako Członków Zarządu, na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całego Zarządu, rozpoczynającą się od dnia następującego po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 r.
Informacje dotyczące powołanego Prezesa Zarządu Dariusza Niedośpiała:
Pan Dariusz Niedośpiał posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, które to studia ukończył w 1992 r. W 2003 r. ukończył autorskie studia według programu MBA prowadzone przez Ernest & Young Polska.
W 1997 roku związany z Towarzystwem Finansowo – Leasingowe S.A. we Wrocławiu a w latach 1998-2002 z Europejskim Funduszem Leasingowym gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego. Od 2003 roku był doradcą Zarządu Credit Agricole Polska i doradcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A. W latach 2003 -2004 jako członek zarządu związany był z Towarzystwem Ubezpieczeniowe EUROPA SA. Do listopada 2008 r. Pan Dariusz Niedośpiał pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej LC Corp S.A. Od 2008 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu LC Corp S.A. Obecnie zasiada również w Radach Nadzorczych następujących spółek: Home Broker S.A., Open Finance S.A., Getin International S.A.. Pełni również funkcje członka zarządu w spółkach zależnych od LC Corp S.A.
Pan Dariusz Niedośpiał, za wyjątkiem pełnienia funkcji w organach spółek zależnych od LC Corp S.A., nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje dotyczące powołanej Wiceprezes Zarządu Joanny Jaskólskiej:
Pani Joanna Jaskólska jest absolwentką Wydziału Mat-Fiz-Chem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, gdzie ukończyła Studia Podyplomowe: Zarządzanie Finansami Firmy. W roku 2003 ukończyła autorskie studia według programu MBA, organizowane przez Ernst&Young.
Od 1995 związana z finansami, pracując w Europejskim Funduszu Leasingowym SA na stanowisku kierownika Działu Finansowego (1996-1998), następnie dyrektora Departamentu Planowania i Obsługi Długu (1998-2003), dyrektora Departamentu Planowania i Finansów (2003-2006). W latach 2004-2006 była prokurentem spółki EFL SA.
Od 2006 r. pracowała w LC Corp SA na stanowisku dyrektora Departamentu Finansów i Controllingu. Od maja 2009 r. do grudnia 2009 r. była prokurentem spółki LC Corp S.A., od 11 grudnia 2009 r. pełniła funkcję członka Zarządu a następnie od 29 listopada 2010 funkcję Wiceprezesa Zarządu. Od 2010 r. pełni również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki zależnej od LC Corp S.A. – Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o., od 2012 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki zależnej od LC Corp S.A. – Arkady Wrocławskie S.A., a od 2014 r. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki zależnej od LC Corp S.A. – Sky Tower S.A. Pełni również funkcję członka zarządu w spółkach zależnych od LC Corp S.A.
Pani Joanna Jaskólska, za wyjątkiem pełnienia funkcji w organach spółek zależnych od LC Corp S.A., nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje dotyczące powołanego Członka Zarządu Małgorzaty Danek:
Pani Małgorzata Danek jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego Wydziału Gospodarki Narodowej , kierunek planowanie i finansowanie. W latach 1992-93 była dyrektorem departamentu marketingu w EFL S.A. Od 1994 r. do 2001 r. była związana z branżą ubezpieczeniową, najpierw na stanowisku z-cy dyrektora oddziału TUiR Polisa SA a następnie na stanowisku dyr. Przedstawicielstwa w TUR Partner. W latach 2002-2003 była wiceprezesem Spółki Dol-Eko S.A. Od 2004 r. jest Prezesem Zarządu Spółki Arkady Wrocławskie S.A. Od marca 2006 do stycznia 2007 r. pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu LC Corp S.A. Od maja 2012 r pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu a od marca 2013 r. do maja 2014 r. funkcję Prezesa Zarządu spółki LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. Od listopada 2013 r. jest Prezesem Zarządu Sky Tower S.A.
Pani Małgorzata Danek ma długoletnie doświadczenie zawodowe związane z komercjalizacją i zarządzaniem obiektami handlowymi i biurowymi.
Pani Małgorzata Danek, za wyjątkiem pełnienia funkcji w organach spółek zależnych od LC Corp S.A., nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje dotyczące powołanego Członka Zarządu Tomasza Wróbla:
Pan Tomasz Wróbel jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa, kierunek Prawo. Posiada wieloletnie doświadczenie zarządcze, które zdobywał pełniąc odpowiedzialne funkcje w licznych firmach, takich jak: Izba Przemysłowo-Handlowa w Jeleniej Górze- Wiceprezes Zarządu/Dyrektor, Bank Śląski SA – Dyrektor Oddziału; PKO BP – Dyrektor Oddziału/Z-ca Dyrektora ds. sprzedaży Oddziału Regionalnego/ Dyrektor Biura Marketingu Klienta Korporacyjnego/Dyrektor Departamentu Marketingu Klienta Korporacyjnego; Getin Holding SA – Dyrektor ds. Inwestycji Bankowych; Górnośląski Bank Gospodarczy – Członek Rady Nadzorczej; Getin Bank SA – Wiceprezes Zarządu w centrali Getin Banku SA; Getin Raty – Przewodniczący Rady Nadzorczej; G-P Bis Sp. z o.o. – Prezes Zarządu. Pan Tomasz Wróbel od 1 grudnia 2010 r. pełni funkcję członka Zarządu LC Corp S.A. Dodatkowo pełni również funkcje członka zarządu w spółkach zależnych od LC Corp S.A.
Pan Tomasz Wróbel, za wyjątkiem pełnienia funkcji w organach spółek zależnych od LC Corp S.A., nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu (za wyjątkiem sytuacji opisanych powyżej) oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje dotyczące powołanego Członka Zarządu Mirosława Kujawskiego:
Pan Mirosław Kujawski jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Budownictwa Lądowego, kierunek geotechnika i hydrotechnika oraz Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, gdzie ukończył Studia Podyplomowe, kierunek Prawo Gospodarcze i Handlowe. W latach 1996-2002 pracował w budowlanych firmach wykonawczych realizując obiekty mieszkaniowe, a następnie jako specjalista ds. kosztorysowania i przygotowania Inwestycji. W okresie od 2002 do 2010 roku był zatrudniony w spółce „Geo, Mieszkanie i Dom" z siedzibą w Krakowie na stanowisku dyrektora oddziału Wrocław (2002-2006), a następnie jako Dyrektor Generalny i prokurent, zajmując się przygotowaniem, realizacją i sprzedażą mieszkań w inwestycjach prowadzonych przez Spółkę w Krakowie, Wrocławiu i Katowicach.
Od 2010 r. pracował w LC Corp SA na stanowisku dyrektora ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji, odpowiadając za pozyskanie nieruchomości oraz inwestycje prowadzone we Wrocławiu i Krakowie. Od 1 grudnia 2010 r. pełni funkcję członka Zarządu LC Corp S.A zajmując się nabywaniem nieruchomości, realizacją i sprzedażą inwestycji mieszkaniowych we Wrocławiu, Krakowie Warszawie i Gdańsku. Od 2012 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej spółki zależnej od LC Corp S.A. – Arkady Wrocławskie S.A., a od 2014 r. funkcję członka Rady Nadzorczej spółki zależnej od LC Corp S.A. – Sky Tower S.A. Dodatkowo pełni również funkcje członka zarządu w spółkach zależnych od LC Corp S.A.
Pan Mirosław Kujawski, za wyjątkiem pełnienia funkcji w organach spółek zależnych od LC Corp S.A., nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 oraz w związku z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).