Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Powołanie Zarządu na nową kadencję

Raport bieżący 23/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu dzisiejszym tj. 29 maja 2018 r. powołała do Zarządu Emitenta: Pana Dariusza Niedośpiała jako Prezesa Zarządu oraz Pana Tomasza Wróbla, Pana Mirosława Kujawskiego i Pana Radosława Stefuraka jako Członków Zarządu, na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całego Zarządu, rozpoczynającą się od dnia następującego po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 r.

 

Informacje dotyczące powołanego Prezesa Zarządu Dariusza Niedośpiała:

Pan Dariusz Niedośpiał posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, które to studia ukończył w 1992 r. W 2003 r. ukończył autorskie studia według programu MBA prowadzone przez Ernest & Young Polska.

W 1997 roku związany z Towarzystwem Finansowo – Leasingowe S.A. we Wrocławiu a w latach 1998-2002 z Europejskim Funduszem Leasingowym gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego. Od 2003 roku był doradcą Zarządu Credit Agricole Polska i doradcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A. W latach 2003 -2004 jako członek zarządu związany był z Towarzystwem Ubezpieczeniowe EUROPA SA.  Do listopada 2008 r. Pan Dariusz Niedośpiał pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej LC Corp S.A. Od 2008 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu LC Corp S.A. Pełni również funkcje członka zarządu w spółkach zależnych od LC Corp S.A.

Pan Dariusz Niedośpiał, za wyjątkiem pełnienia funkcji w organach spółek zależnych od LC Corp S.A., nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Informacje dotyczące powołanego Członka Zarządu Tomasza Wróbla:

Pan Tomasz Wróbel jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa, kierunek Prawo. Posiada wieloletnie doświadczenie zarządcze, które zdobywał pełniąc odpowiedzialne funkcje w licznych firmach, takich jak: Izba Przemysłowo-Handlowa  w Jeleniej Górze– Wiceprezes Zarządu/Dyrektor, Bank Śląski SA – Dyrektor Oddziału; PKO BP – Dyrektor Oddziału/Z-ca Dyrektora ds. sprzedaży Oddziału Regionalnego/ Dyrektor Biura Marketingu Klienta Korporacyjnego/Dyrektor Departamentu Marketingu Klienta Korporacyjnego; Getin Holding SA – Dyrektor ds. Inwestycji Bankowych; Górnośląski Bank Gospodarczy – Członek Rady Nadzorczej; Getin Bank SA – Wiceprezes Zarządu w centrali Getin Banku SA;  Getin Raty – Przewodniczący Rady Nadzorczej; G-P Bis Sp. z o.o. – Prezes Zarządu. Pan Tomasz Wróbel od 1 grudnia 2010 r. pełni funkcję członka Zarządu LC Corp S.A. Dodatkowo pełni również funkcje członka zarządu i członka rad nadzorczych w spółkach zależnych od LC Corp S.A.

Pan Tomasz Wróbel, za wyjątkiem pełnienia funkcji w organach spółek zależnych od LC Corp S.A., nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu (za wyjątkiem sytuacji opisanych powyżej) oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Informacje dotyczące powołanego Członka Zarządu Mirosława Kujawskiego:

Pan Mirosław Kujawski jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Budownictwa Lądowego, kierunek geotechnika i hydrotechnika oraz Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, gdzie ukończył Studia Podyplomowe, kierunek Prawo Gospodarcze i Handlowe. W latach 1996-2002 pracował w budowlanych firmach wykonawczych realizując obiekty mieszkaniowe, a następnie jako specjalista ds. kosztorysowania i przygotowania Inwestycji. W okresie od 2002 do 2010 roku był zatrudniony w spółce „Geo, Mieszkanie i Dom” z siedzibą w Krakowie na stanowisku dyrektora oddziału Wrocław (2002-2006), a następnie jako Dyrektor Generalny i prokurent, zajmując się przygotowaniem, realizacją i sprzedażą mieszkań w  inwestycjach prowadzonych przez Spółkę w Krakowie, Wrocławiu i Katowicach.

Od 2010 r. pracował w LC Corp SA na stanowisku dyrektora ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji, odpowiadając za pozyskanie nieruchomości oraz inwestycje prowadzone we Wrocławiu i Krakowie. Od 1 grudnia 2010 r. pełni funkcję członka Zarządu LC Corp S.A. Od 2012 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej spółki zależnej od LC Corp S.A. – Arkady Wrocławskie S.A., a od 2014 r. funkcję członka Rady Nadzorczej spółki zależnej od LC Corp S.A. – Sky Tower S.A. Dodatkowo pełni również funkcje członka zarządu oraz rad nadzorczych w spółkach zależnych od LC Corp S.A.

Pan Mirosław Kujawski, za wyjątkiem pełnienia funkcji w organach spółek zależnych od LC Corp S.A., nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Informacje dotyczące powołanego Członka Zarządu Radosława Stefuraka:

Pan Radosław Stefurak posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (dawna nazwa: Akademia Ekonomiczna) im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej, kierunek finanse i bankowość. Od stycznia 2005 r. jest biegłym rewidentem. Ukończył w 2013 r. studia doktoranckie (niestacjonarne) we współpracy Getin Holding S.A. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów.

W latach 1998 – 2001 Pan Radosław Stefurak był zatrudniony w Arthur Andersen Polska Sp. z o.o.. Następnie od 2001 r. do 2006 r. był zatrudniony w Lukas Bank S.A. (obecnie: Credit Agricole Bank Polska S.A.) – ostatnio na stanowisku Dyrektora Departamentu. W tym czasie Pan Radosław Stefurak był również wiceprzewodniczącym komitetu kredytowego w Lukas Bank S.A. W latach 2006 – 2010 r. zatrudniony w Getin Holding S.A. na stanowisku Dyrektora Finansowego. Od 2007 r. sprawował funkcję Członka Zarządu Getin Holding S.A. W okresie od października 2009 r. do stycznia 2010 r. sprawował funkcję Członka Zarządu Getin Bank S.A. Od października 2010 r. do maja 2012 r. Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A.. W okresie od maja 2011 do czerwca 2012 Prezes Zarządu Get Bank S.A (wcześniej Allianz Bank Polska S.A., obecnie Getin Noble Bank S.A.). Następnie od czerwca 2012 r. do września 2017 r. Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A (dawniej Get Bank S.A., wcześniej). Od lutego 2013 r. do września 2017 r.. Członek Zarządu BPI Bank Polskich Inwestycji S.A..

Pan Radosław Stefurak ponadto posiada wieloletnie doświadczenie w radach nadzorczych, które zdobywał pełniąc odpowiedzialne funkcje w licznych firmach, takich jak: Getin Bank S.A. (Członek Rady Nadzorczej od lipca 2008 r. do października 2009 r.), Noble Bank S.A. (Członek Rady Nadzorczej od lipca 2008 r. do października 2009 r.), Noble Funds TFI (w okresie od kwietnia 2007 r. do września 2015 r. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, wcześniej Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej), Carcade OOO w Federacji Rosyjskiej (w okresie od maja 2007 r. do stycznia 2010 r. Członek Rady Dyrektorów, a od sierpnia 2009 r. Przewodniczący Rady Dyrektorów), Plus Bank na Ukrainie (Członek Rady Dyrektorów od czerwca 2007 r. do marca 2010 r.), Sombelbank S.A. na Białorusi (w okresie od lutego 2008 r. do stycznia 2010 r.), TU na Życie Europa S.A. (Sekretarz Rady Nadzorczej od lutego 2008 r. do lipca 2012 r.), TU Europa S.A. (Sekretarz Rady Nadzorczej od lutego 2008 r. do lipca 2012 r.), Biuro Informacji Kredytowej S.A. (Członek Rady Nadzorczej od czerwca 2016 r. do maja 2017 r.), Noble Securities S.A. (Przewodniczący Rady Nadzorczej od czerwca 2008 r. do września 2017 r.).

Pan Radosław Stefurak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami) w związku z § 5 pkt 5 oraz w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757 ).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat