Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Powołanie Zarządu na nową kadencję

Raport bieżący 23/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd DEVELIA S.A. („Emitent”) informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu dzisiejszym tj. 20 maja 2021 r. powołała do Zarządu Emitenta: Pana Andrzeja Oślizło jako Prezesa Zarządu oraz Pana Pawła Ruszczaka i Pana Mariusza Poławskiego jako Wiceprezesów Zarządu, na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całego Zarządu, rozpoczynającą się od dnia następującego po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020 r.

Informacje dotyczące powołanego Prezesa Zarządu Andrzeja Oślizło:
Andrzej Oślizło jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach (kierunek Ekonomia) oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach (kierunek Informatyka). Ukończył studia MBA na European University w Montreux w Szwajcarii. Od ponad dwudziestu lat zarządza przedsięwzięciami biznesowymi w Polsce i na rynkach zagranicznych. Specjalizuje się w zarządzaniu przedsiębiorstwem, inwestycjach, fuzjach i przejęciach, a także strategiach w szczególności ekspansji zagranicznej. W swojej karierze z sukcesem pełnił funkcję prezesa i członka zarządu spółek z branż: ICT, TSL, lotniczej, finansów i bankowości (m.in. Schenker, LOT S.A., Aviva S.A., Expander, Burietta – Grupa Inelo). Jego doświadczenie zawodowe obejmuje także współpracę z funduszami Private Equity m.in. Trinity Management i Innova Capital, z ramienia których pełnił funkcje nadzorcze i zarządcze w organach spółek portfelowych, a także odpowiadał za wzrost ich wartości i wyjścia kapitałowe.
Zasiadał w radach nadzorczych: Burietta (Grupa Inelo), SGB SSO, Intrum, Gold Finance, BZ WBK – Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A, Expander Advisors, Casinos Poland.  

Podstawowe doświadczenie zawodowe:
od 12.2020 – Prezes Zarządu Develia S.A. oraz członek zarządu w spółkach zależnych od Develia S.A.
2018-2020 – Prezes Zarządu/Executive Chairman Burietta (Grupa Inelo)
2015–2017 – Wiceprezes Zarządu Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
2015–2017 – Wiceprezes Zarządu Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
2011–2015 – Prezes Zarządu Expander Advisors Sp. z o.o.
2009–2010 – Członek Zarządu Polskie Linie Lotnicze „LOT” S.A
2006-2008 – Business Development Director /doradca w regionie Central South Eastern Europe DPD (grupa La Post)
2002-2006 – Wiceprezes Zarządu Schenker Sp. z o.o.  (DB Group)
1999-2001 – Członek Zarządu/Dyrektor Zarządzający VATECH ELIN EBG  
1995-1998 – Portfolio Manager w Trinity Management (Managers of 3rd National Investment Fund)

W omawianym okresie pan Andrzej Oślizło pełnił również inne uzupełniające lub czasowe funkcje w organach spółek:
2020 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Burietta  
2019 – 2020 – Członek Rady Nadzorczej SGB SSO
2016 – 2020  – Członek Rady Nadzorczej Intrum
2018 – 2020 – Członek Rady Nadzorczej Gold Finance (grupa Diuna)
2016-2018 – Członek Rady Nadzorczej BZ WBK – Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
2016-2018 – Członek Rady Nadzorczej BZ WBK – Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A
2015-2018 – Członek Rady Nadzorczej Expander Advosors Sp. z o.o.
2009-2011 – Członek Rady Nadzorczej Casinos Poland
2007/2009 – Członek Zarządu (zarządzanie czasowe) w: Via Cargo Logistic (2008/2009), RC Union (2008/2009), DPD Słowenia/Chorwacja (2007)

Pan Andrzej Oślizło nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje dotyczące powołanego Wiceprezesa Zarządu Pawła Ruszczaka:
Pan Paweł Ruszczak, posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Z branżą deweloperską jest związany od ponad 15 lat. Wcześniej pracował w sektorze bankowym.

Doświadczenie zawodowe:
od 10.2019 – Członek Zarządu Develia S.A. oraz członek zarządu i rad nadzorczych w spółkach zależnych od Develia S.A.
2015-2019 – Członek Zarządu Archicom S.A.
2009-2015 – Dyrektor finansowy Grupy Archicom
2006-2009 – Zastępca Dyrektora Finansowego i Dyrektor Finansowy Orco Poland Sp.zo.o. polskiej spółki Orco Property Group SA
2000-2005 – pracował w AmerBank Polska (Grupa DZ Bank) oraz Raiffeisen Bank Polska SA.
2014-2019 – Członek Rady Nadzorczej AWM Budownictwo S.A.

Pan Paweł Ruszczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje dotyczące powołanego Wiceprezesa Zarządu Mariusza Poławskiego:
Mariusz Poławski jest absolwentem magisterskich studiów menedżerskich na Wydziale Zarzadzania Uniwersytetu Warszawskiego. Skończył również kursy dotyczące ekonomiki projektów, zarządzania, psychologii przywództwa i nadzoru właścicielskiego.

Mariusz Poławski posiada blisko 20-letnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich. Od 2003 roku związany był z grupą kapitałową Marvipol pełniąc funkcję dyrektora zarządzającego, dyrektora operacyjnego, członka zarządu oraz wiceprezesa zarządu. Przez ostatnie 7 lat odpowiadał przede wszystkim za sektor mieszkaniowy i magazynowy, w tym m.in. za szeroko pojętą realizację i komercjalizację projektów deweloperskich. Mariusz Poławski w ramach pełnionych funkcji planował i wdrażał wiele złożonych projektów, innowacji, optymalizacji pod-noszących rentowność zarządzanych spółek.  

Podstawowe doświadczenie zawodowe:
– od 01.2021 – Wiceprezes Zarządu Develia S.A. oraz członek zarządu i rad nadzorczych w spółkach zależnych od Develia S.A.;
– od 2020 do 02.2021 – Członek Rady Nadzorczej Nestmedic SA
– od 2018 do 2020 – Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Operacyjny w Marvipol Development S.A.;
– od 2018 do 2020 – Prezes Zarządu w spółkach zależnych Marvipol Development S.A.
– od 2016 do 2020 – Członek Zarządu w spółkach celowych realizujących na zasadzie joint venture spółek z Grupy Marvipol Development i z Grupy Panattoni (projekty magazynowe);
– od 2013 do stycznia 2018 – Dyrektor Zarządzający i Członek Zarządu w Marvipol S.A. (obecnie działającej pod firmą British Automotive Holding S.A.) oraz Członek Zarządu w spółkach zależnych Marvipol S.A. działających w segmencie deweloperskim Grupy Kapitałowej Marvipol SA;
– od 2008 do 2015 – Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający autoryzowanych dealerstw samochodów marek Jaguar i Land Rover w Polsce : JLR Centrum Sp. z o.o., JLR Gdańsk Sp. z o.o., JLR Łódź Sp. z o.o. jednostki zależne Marvipol S.A. działające w segmencie motoryzacyjnym Grupy Kapitałowej Marvipol S.A.;
– od 2003 do 2008 – Dyrektor Zarządzający sieci myjni samochodowych Robo Wash Center działające w segmencie motoryzacyjnym Grupy Kapitałowej Marvipol S.A.;
– od 1998 do chwili obecnej – działalność gospodarcza na własny rachunek.

Pan Mariusz Poławski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080) w związku z § 5 pkt 5 oraz w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

 

Załączniki:

rb_23_2021_20_05

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat