Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Powołanie Zarządu na nową kadencję

Raport bieżący 034/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, iż w związku z upływem z dniem 1 kwietnia 2012 r. kadencji dotychczasowego Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu dzisiejszym tj. 16 maja 2012 r. powołała do Zarządu Emitenta: Pana Dariusza Niedośpiała jako Prezesa Zarządu, Panią Joannę Jaskólską jako Wiceprezesa Zarządu oraz Pana Tomasza Wróbla i Pana Mirosława Kujawskiego jako Członków Zarządu, na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całego Zarządu, rozpoczynającą się z dniem powołania. Poniżej Emitent podaje informacje dotyczące każdego z członków Zarządu Emitenta.
Informacje dotyczące powołanego Prezesa Zarządu Dariusza Niedośpiała:
Pan Dariusz Niedośpiał posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, które to studia ukończył w 1992 r. W 2003 r. ukończył autorskie studia według programu MBA prowadzone przez Ernst & Young Polska.
W latach 1992-1997 był kierownikiem kontroli podatkowej w Urzędzie Skarbowym Wrocław Stare Miasto. W 1997 roku związany z Towarzystwem Finansowo – Leasingowe S.A. we Wrocławiu a w latach 1998-2002 z Europejskim Funduszem Leasingowym gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego. Od 2003 roku był doradcą Zarządu Credit Agricole Polska i doradcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A. W latach 2003 -2004 jako członek zarządu związany był z Towarzystwem Ubezpieczeniowe EUROPA SA.
Do listopada 2008 r. Pan Dariusz Niedośpiał pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej LC Corp S.A. Obecnie zasiada również w Radach Nadzorczych następujących spółek: Arkady Wrocławskie S.A. z siedzibą we Wrocławiu (spółka zależna od Emitenta), Getin Noble Bank S.A., Home Broker S.A., Open Finance S.A., Getin International S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Carcade Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliningradzie. Pełni również funkcje członka zarządu w spółkach zależnych od LC Corp S.A.
Pan Dariusz Niedośpiał, za wyjątkiem pełnienia funkcji w organach spółek zależnych od LC Corp S.A., nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Informacje dotyczące powołanej Wiceprezes Zarządu Joanny Jaskólskiej:
Pani Joanna Jaskólska jest absolwentką Wydziału Mat-Fiz-Chem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, gdzie ukończyła Studia Podyplomowe: Zarządzanie Finansami Firmy. W roku 2003 ukończyła autorskie studia według programu MBA, organizowane przez Ernst&Young.
Od 1995 związana z finansami, pracując w Europejskim Funduszu Leasingowym SA na stanowisku kierownika Działu Finansowego (1996-1998), następnie dyrektora Departamentu Planowania i Obsługi Długu (1998-2003), dyrektora Departamentu Planowania i Finansów (2003-2006). W latach 2004-2006 była prokurentem spółki EFL SA.
Od 2006 r. pracowała w LC Corp SA na stanowisku dyrektora Departamentu Finansów i Controllingu. Od maja 2009 r. do grudnia 2009 r. była prokurentem spółki LC Corp S.A., od 11 grudnia 2009 r. pełniła funkcję członka Zarządu a następnie od 29 listopada 2010 funkcję Wiceprezesa Zarządu. Od 2010 r. pełni również funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej spółki zależnej od LC Corp S.A. – Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o. oraz pełni funkcję członka zarządu w spółkach zależnych od LC Corp S.A.
Pani Joanna Jaskólska, za wyjątkiem pełnienia funkcji w organach spółek zależnych od LC Corp S.A., nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Informacje dotyczące powołanego Członka Zarządu Tomasza Wróbla:
Pan Tomasz Wróbel jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa, kierunek Prawo. Posiada wieloletnie doświadczenie zarządcze, które zdobywał pełniąc odpowiedzialne funkcje w licznych firmach, takich jak: Izba Przemysłowo-Handlowa w Jeleniej Górze- Wiceprezes Zarządu/Dyrektor, Bank Śląski SA – Dyrektor Oddziału; PKO BP – Dyrektor Oddziału/Z-ca Dyrektora ds. sprzedaży Oddziału Regionalnego/ Dyrektor Biura Marketingu Klienta Korporacyjnego/Dyrektor Departamentu Marketingu Klienta Korporacyjnego; Getin Holding SA – Dyrektor ds. Inwestycji Bankowych; Górnośląski Bank Gospodarczy – Członek Rady Nadzorczej; Getin Bank SA – Wiceprezes Zarządu w centrali Getin Banku SA; Getin Raty – Przewodniczący Rady Nadzorczej; G-P Bis Sp. z o.o. – Prezes Zarządu.
Pan Tomasz Wróbel od 1 grudnia 2010 r. pełni funkcję członka Zarządu LC Corp S.A. Dodatkowo pełni również funkcje członka zarządu w spółkach zależnych od LC Corp oraz funkcję członka rady nadzorczej w spółce konkurencyjnej wobec LC Corp S.A. – LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
Pan Tomasz Wróbel, za wyjątkiem pełnienia funkcji w organach spółek zależnych od LC Corp S.A., oraz w spółce LC Corp Sky Tower Sp. z o.o., nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu (za wyjątkiem sytuacji opisanych powyżej) oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.”
Informacje dotyczące powołanego Członka Zarządu Mirosława Kujawskiego:
Pan Mirosław Kujawski jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Budownictwa Lądowego, kierunek geotechnika i hydrotechnika oraz Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, gdzie ukończył Studia Podyplomowe, kierunek Prawo Gospodarcze i Handlowe.
W latach 1996-2002 pracował w budowlanych firmach wykonawczych realizując obiekty mieszkaniowe, a następnie jako specjalista ds. kosztorysowania i przygotowania Inwestycji. W okresie od 2002 do 2010 roku był zatrudniony w spółce „Geo, Mieszkanie i Dom” z siedzibą w Krakowie na stanowisku dyrektora oddziału Wrocław (2002-2006), a następnie jako Dyrektor Generalny i prokurent, zajmując się przygotowaniem, realizacją i sprzedażą mieszkań w inwestycjach prowadzonych przez Spółkę w Krakowie, Wrocławiu i Katowicach.
Od 2010 r. pracował w LC Corp SA na stanowisku dyrektora ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji, odpowiadając za pozyskanie nieruchomości oraz inwestycje prowadzone we Wrocławiu i Krakowie. Od 1 grudnia 2010 r. pełni funkcję członka Zarządu LC Corp S.A. Dodatkowo pełni również funkcje członka zarządu w spółkach zależnych od LC Corp S.A.
Pan Mirosław Kujawski, za wyjątkiem pełnienia funkcji w organach spółek zależnych od LC Corp S.A., nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 185, poz. 1439 z 2009 r. ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 oraz w związku z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).