Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Powzięcie informacji o rezygnacji Członka Zarządu z ubiegania się o wybór na nową kadencję Zarządu Develia S.A.

Raport bieżący 24/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd DEVELIA S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Pan Tomasz Wróbel – Członek Zarządu poinformował Emitenta oraz Radę Nadzorczą o podjęciu decyzji o rezygnacji z ubiegania się o powołanie  do Zarządu Spółki na kolejną kadencję rozpoczynającą się z dniem następującym po odbyciu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta zatwierdzającego sprawozdania finansowe za 2020 rok, z uwagi na inne plany zawodowe.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż decyzja Pana Tomasza Wróbla o niekandydowaniu do składu Zarządu Spółki kolejnej kadencji nie ma wpływu na funkcjonowanie Zarządu, który nadal będzie realizował zakładaną strategię rozwoju Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080) oraz § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

 

Załączniki:

rb_24_2021_20_05