Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad NWZ

Raport bieżący 060/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 28 lipca 2015 r. w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, LC Corp B.V. – jako Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, przekazał projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 31 lipca 2015 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu Emitenta do nabycia akcji własnych spółki LC Corp S.A. w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych spółki.
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Zgodnie z uzasadnieniem przekazanym przez akcjonariusza, treść proponowanej uchwały wprowadza zmiany w stosunku do projektu uchwały ogłoszonej przez Emitenta, w zakresie § 1 pkt 3 lit. e) i f). Proponowane zmiany w tym zakresie mają na celu usunięcie wątpliwości co do równego traktowania akcjonariuszy w procesie skupu akcji własnych Emitenta i zapewnić mają w sposób nie budzący wątpliwości, równy dostęp wszystkich akcjonariuszy do udziału w skupie akcji Emitenta zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 20 Kodeksu spółek handlowych.
Emitent informuje, że projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza dostępny jest także na jego stronie internetowej pod adresem develia.pl.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1382) w związku z § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat