Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad ZWZ

Raport bieżący 40/2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 5 kwietnia 2016 r. w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, LC Corp B.V. – jako Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, przekazał wniosek ze zgłoszeniem projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 13 kwietnia 2016 r. (dalej: Wniosek). Wniosek dotyczy uzupełnienia uchwały numer 19 opublikowanej przez Emitenta w raporcie bieżącym numer 34/2016 z dnia 17 marca 2016 r. poprzez wskazanie dnia dywidendy jako 6 maja 2016 r. oraz dnia wypłaty dywidendy jako 20 maja 2016 r.

 

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Emitent informuje, że projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza dostępny jest także na jego stronie internetowej pod adresem develia.pl.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1382) w związku z § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat