Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport bieżący 059/2013

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”), zgodnie z §38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259), podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 6 grudnia 2013 r. godz. 10.00, w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4. 

 

UCHWAŁA NR 1

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia …………………..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA NR 2

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad zgodny z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 10 listopada 2013 r.:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego.
  3. Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  6. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA NR 3

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana …………………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie Zarządu do uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Emitenta, po złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez Pana Damiana Milibranda, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 57/2013 z dnia 9 listopada 2013 r.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z §38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat