Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport bieżący 28/2024/K

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Emitent”), niniejszym koryguje raport bieżący ESPI nr 28/2024 z dnia 17.04.2024 r. w ten sposób, że dołącza poniższe załączniki zamieszczone wcześniej na stronie internetowej Emitenta w dacie publikacji powyższego raportu bieżącego wraz z załącznikiem w postaci projektów uchwał opublikowanego w treści raportu bieżącego 28/2024:

– Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
– Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023,
– Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023,
– Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny
sprawozdania o wynagrodzeniach,
– Ocena sprawozdań i wniosku o przeznaczenie zysku,
– Wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku za 2023.

Poniżej Zarząd Emitenta przekazuje pełną treść raportu bieżącego po uwzględnieniu ww. zmiany:

Zarząd Develia S.A. („Emitent”), zgodnie z §19 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757), podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał oraz dokumentów, istotnych dla podejmowanych uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 16 maja 2024 r. godz. 12.00 w siedzibie Spółki w budynku City Forum – City 1, we Wrocławiu, przy ul. Gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław.

Załączniki:

RB_28_2024_K_24.04