Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport bieżący 014/2010

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”), zgodnie z §38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259), podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 19 maja 2010 r., godz. 13:30, w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4.  

 

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.
z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

 § 1.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią …………….

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.
z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad zgodny z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki  z dnia 22 kwietnia 2010 r.:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2009, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2009.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2009.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2009.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2009.
 13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2009.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.03.2007 r. w sprawie wdrożenia Programu Opcji Menedżerskich.
 16. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.
z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2009″ zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2009, zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.
z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LC Corp S.A. w 2009 roku.

 § 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.

 § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.
z dnia 19 maja 2010 r. 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego LC Corp S.A. za rok obrotowy 2009

 § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, w skład którego wchodzą:

 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 799.818 tys. zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset osiemnaście tysięcy złotych).
 2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowitą stratę netto w wysokości 8.276 tys. zł (słownie: osiem milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych).
 3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.276 tys. zł (słownie: osiem milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych).
 4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.848 tys. zł (słownie: dziewięć milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy złotych).
 5. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego – Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.
z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. w 2009 roku

 § 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2009, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2009.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.
z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. w 2009r.

§ 1

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 2 pkt 1  Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp za rok obrotowy 2009, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LC Corp za rok obrotowy 2009, w skład którego wchodzą:

 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.301.785 tys. zł (słownie: jeden miliard  trzysta jeden milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowitą stratę w wysokości 43.814 tys. zł (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemset czternaście tysięcy złotych),
 3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 43.814 tys. zł (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemset czternaście tysięcy złotych),
 4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 22.542 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące złotych),
 5. Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego – Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

 

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.
z dnia 19 maja 2010 r. 
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Dariuszowi Niedośpiałowi

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Dariuszowi Niedośpiałowi – Prezesowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

 § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.
z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Waldemarowi Czarneckiemu

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Waldemarowi Czarneckiemu – Członkowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.
z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Pani Joannie Jaskólskiej

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Pani Joannie Jaskólskiej – Członkowi Zarządu w okresie od dnia 11.12.2009 r. do 31.12.2009  r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.
z dnia 19 maja 2010 r. 
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Horbackiemu

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Waldemarowi Horbackiemu – Wiceprezesowi Zarządu w okresie od dnia 01.01. 2009 r. do dnia 31.03.2009 r.

 § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.
z dnia 19 maja 2010 r. 
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Dariuszowi Karwackiemu

 § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Dariuszowi Karwackiemu – Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.03.2009 r..

 § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.
z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Leszkowi Czarneckiemu

 § 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Leszkowi Czarneckiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2009 r. do 31.12.2009  r.

 § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.
z dnia 19 maja 2010 r. 
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Remigiuszowi Balińskiemu

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Remigiuszowi Balińskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2009 r. do 31.03.2009 r. oraz Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.04.2009 r. do 31.12.2009 r.

 § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.
z dnia 19 maja 2010 r. 
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Ludwikowi Czarneckiemu

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Ludwikowi Czarneckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 05.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

 § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.
z dnia 19 maja 2010 r. 
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu
Andrzejowi Błażejewskiemu

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Andrzejowi Błażejewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2009 r. do 31.03.2009 r. oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1.04.2009 r. do 31.12.2009 r.

 § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.
z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium
Panu Arturowi Wizie

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009 Panu Arturowi Wizie – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

 § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.
z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie pokrycia straty za rok 2009

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki,  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uwzględniając sprawozdanie finansowe postanawia całość straty netto za rok 2009 w wysokości 8.276 tys. zł (słownie: osiem milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), kwota w pełnych złotych: 8.276.109,43 zł (słownie: osiem milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięć złotych 43/100) pokryć z kapitału zapasowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.
z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.03.2007 r. w sprawie wdrożenia Programu Opcji Menedżerskich

 § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki podjętą w dniu 23.03.2007r. w ten sposób, iż jej punkty I, II oraz V przyjmują nowe, następujące brzmienie:

 

„I. Emisja obligacji z prawem pierwszeństwa

§ 1

 1. Po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w punkcie II niniejszej Uchwały, Spółka wyemituje nie więcej niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) obligacji z prawem pierwszeństwa serii A, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) grosz każda, uprawniających do subskrybowania, z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki, nie więcej niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda („Obligacje„).
 2. Obligacje zostaną wyemitowane do dnia 30 września 2007 r.
 3. Cena emisyjna Obligacji będzie odpowiadała ich wartości nominalnej.
 4. Obligacje będą obligacjami imiennymi.
 5. Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Prawa z Obligacji będą przysługiwały osobie wskazanej jako osoba uprawniona z Obligacji w ewidencji prowadzonej przez podmiot, któremu Spółka powierzy prowadzenie takiej ewidencji.
 6. Obligacje nie będą oprocentowane.
 7. Obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi w rozumieniu Ustawy z dnia 29.06.1995 r. o obligacjach („Ustawa o obligacjach„).
 8. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia Warunków Emisji Obligacji z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały.

§ 2

 1. Z każdej Obligacji wynikać będzie prawo do subskrybowania, z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki, 1 (słownie: jednej) akcji serii I o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, emitowanych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki (na podstawie punktu II niniejszej Uchwały), po cenie emisyjnej odpowiadającej wartości nominalnej tych akcji.
 2. Wynikające z Obligacji prawo do subskrybowania akcji serii I wygasa z dniem 30 listopada 2013 roku.
 3. Akcje serii I będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.

§ 3

Spółka zaoferuje wszystkie Obligacje w trybie art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach podmiotowi („Powiernikowi„), który w umowie zawartej ze Spółką zobowiąże się do:

(i) zbycia wszystkich Obligacji, w terminach określonych w tej umowie, i na warunkach w niej określonych wskazanym mu przez Spółkę osobom uczestniczącym w Programie Opcji,

(ii) niewykonywania wynikającego z Obligacji prawa do subskrybowania akcji serii I.

§ 4

Zbywalność Obligacji będzie ograniczona w ten sposób, iż Obligacje będą mogły być zbyte wyłącznie na następujących zasadach:

(i) Powiernik będzie mógł zbyć Obligacje na rzecz wskazanych mu osób uczestniczących w Programie Opcji,

(ii) każdy obligatariusz będzie mógł zbyć Obligacje na rzecz Spółki w celu ich umorzenia.

§ 5

Obligacje zostaną wykupione przez Spółkę w drodze zapłaty kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji w dniu 1 grudnia 2013 roku.

 

II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

§ 6

 1. W celu przyznania prawa do subskrybowania akcji Spółki posiadaczom obligacji z prawem pierwszeństwa serii A emitowanych na podstawie punktu I niniejszej Uchwały podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) złotych. –
 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nie więcej niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.
 3. Cena emisyjna akcji serii I będzie odpowiadała ich wartości nominalnej i będzie wynosiła 1,00 (słownie: jeden) złoty za jedną akcję.
 4. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii I będą wyłącznie obligatariusze obligacji z prawem pierwszeństwa serii A emitowanych na podstawie punktu I niniejszej Uchwały.
 5. Wynikający z obligacji z prawem pierwszeństwa serii A termin wykonania prawa do objęcia akcji serii I upływa z dniem 30 listopada 2013 roku.
 6. Akcje Serii I będą obejmowane w trybie określonym w art. 451 Kodeksu spółek handlowych, tzn. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzach przygotowanych przez Spółkę. Upoważnia się Zarząd do ustalenia, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz postanowień niniejszej Uchwały, szczegółowych zasad obejmowania akcji serii I.
 7. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
  (i) akcje serii I, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  (ii) akcje serii I, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
 8. Upoważnia się Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dokonania dematerializacji akcji serii I, w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA („KDPW”) umowy dotyczącej rejestracji tych akcji w KDPW.
 9. Zarząd złoży wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I do obrotu na GPW po upływie terminu wykonania prawa do ich objęcia wynikającego z Obligacji  w odniesieniu do wszystkich akcji serii I, które zostaną objęte i w pełni opłacone przed upływem tego terminu. W przypadku wykonania przez Obligatariusza prawa do objęcia akcji serii I przed uzyskaniem przez Spółkę statusu spółki publicznej, wydanie akcji serii I nastąpi w formie materialnej, co nie uchyla jednak, zawartego w ust. 8 niniejszej uchwały, upoważnienia do późniejszej dematerializacji tych akcji. W przypadku wykonania przez Obligatariusza prawa do objęcia akcji serii I po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej, wydanie akcji serii I będzie następować po złożeniu wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na GPW, z chwilą, w której akcje te zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych.

V.——– Upoważnienie Rady Nadzorczej do uchwalenia Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich.

§ 9

 1. W związku z emisją obligacji z prawem pierwszeństwa serii A oraz warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, zgodnie z punktem I i II, upoważnia się niniejszym Radę Nadzorczą do uchwalenia Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich ustalającego szczegółowe zasady uczestnictwa w tym Programie, realizacji tego Programu, ustalenia listy osób uczestniczących w Programie Opcji określającego warunki, po spełnieniu których osoby uczestniczące w Programie będą uprawnione do nabycia Obligacji od Powiernika.
 2. Regulamin Programu Opcji Menedżerskich, o którym mowa w ust. 1, powinien uwzględniać następujące zasady realizacji Programu Opcji  Menedżerskich:
  (i) Program Opcji będzie realizowany w latach: 2007, 2011,2012, 2013
  (ii) z zastrzeżeniem postanowień punktu (v) poniżej, w poszczególnych latach realizacji Programu Opcji Powiernik będzie zbywał na rzecz osób uczestniczących w tym Programie Obligacje w następujących liczbach: w roku 2007: do 1.000.000 (słownie: jeden milion) Obligacji, w roku 2011 do 500.000 (pięćset tysięcy) Obligacji, w roku 2012 do 500.000 (pięćset tysięcy)  Obligacji, w roku 2013 do 1.000.000 (jeden milion) Obligacji, —-
  (iii) w każdym z lat 2011-2013 Powiernik będzie zbywał Obligacje osobom uczestniczącym w Programie Opcji wyłącznie w przypadku gdy wzrost średniego kursu akcji Spółki na GPW w grudniu roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić zbycie Obligacji przez Powiernika, w stosunku do średniego kursu akcji Spółki na GPW w grudniu roku poprzedniego odpowiada co najmniej wartości 90% wzrostu średniego wskaźnika WIG w grudniu roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić zbycie Obligacji przez Powiernika w stosunku do średniego wskaźnika WIG w grudniu roku poprzedniego (przy czym przy ustalaniu średniego kursu akcji Spółki  bierze się pod uwagę kursy zamknięcia akcji Spółki z okresu, dla którego ustalany jest średni kurs).
  (iv) w przypadku, gdy w danym roku realizacji Programu Opcji, Powiernik nie dokona zbycia Obligacji na rzecz osób uczestniczących w Programie lub zbędzie na rzecz tych osób Obligacje w mniejszej liczbie od przewidzianej dla danego roku liczby wskazanej wyżej w punkcie (ii), Obligacje przeznaczone pierwotnie do zbycia w tym roku będą mogły być zbywane przez Powiernika na rzecz osób uczestniczących w Programie Opcji w następnych latach realizacji tego Programu.
  (v) warunkiem koniecznym dla nabycia Obligacji w roku 2007, 2011,2012, 2013 będzie zobowiązanie się osoby uczestniczącej w Programie do niezbywania objętych akcji serii I wyemitowanych w poszczególnych latach przez okres 12 miesięcy od dnia ich pierwszego notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 3. Lista osób uprawnionych, o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu ustalana jest (za wyjątkiem umieszczenia na nich członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej) przez Zarząd Spółki i podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może ustalić wytyczne dla Zarządu, którymi kierować się ma przy ustalaniu listy osób uprawnionych, w szczególności poprzez ustalenie liczby Obligacji jaka przypadać będzie w danym roku na Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą i pozostałe osoby uprawnione.”

§ 10

W związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszą Uchwałą upoważnia się niniejszym Radę Nadzorczą do uchwalenia zmiany Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich wynikającą z powyżej wprowadzonych zmian.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Emitent informuje, iż treść uchwał nr 1 – 10 oraz 13 – 19 uzyskała pozytywną opinię Członków Rady Nadzorczej LC Corp S.A. Rada Nadzorcza negatywnie zaopiniowała uchwały nr 11 i nr 12.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z §38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259),

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat