Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Projekty uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza dotyczących sprawy wprowadzonej do porządku obrad NWZ

Raport bieżący 05/2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14 stycznia 2016 r. w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, LC Corp B.V. – jako Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, przekazał projekty uchwał dotyczących sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 20 stycznia 2016 r. w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta. Akcjonariusz zaproponował kandydatury Pana Grzegorza Korczyńskiego i Pani Joanny Gransort na stanowisko członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Biografia kandydatów stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Emitent informuje, że projekty uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza dostępne są także na jego stronie internetowej pod adresem develia.pl.

 

 

UCHWAŁA NR …..

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Korczyńskiego powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UCHWAŁA NR …..

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Joannę Gransort powierzając jej funkcję członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1382) w związku z § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat