Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Przedłużenie negocjacji w sprawie sprzedaży nieruchomości Arkady Wrocławskie

Raport bieżący 71/2022

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2022 z dnia 4 lutego 2022 r. oraz nr 52/2022 z dnia 30 września 2022 r., informuje, że Emitent oraz spółka zależna od Emitenta – Arkady Wrocławskie S.A. („AW”) – w której Emitent posiada 100% akcji dających 100% głosów na walnym zgromadzeniu z uwagi na obecną sytuację na rynku deweloperskim powodującą przedłużanie się trwających negocjacji, nie zawrą w terminie do 31 grudnia 2022 r. (wskazanym w raporcie bieżącym nr 52/2022 z dnia 30 września 2022 r.) umowy przyrzecznej w sprawie potencjalnej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości gruntowych położonych we Wrocławiu w kwartale ul. Powstańców Śl., ul. Swobodnej, ul. Komandorskiej oraz ul. Nasypowej zabudowanych m.in. budynkiem wielofunkcyjnym Arkady Wrocławskie.

Spółka w dalszym ciągu prowadzi negocjacje i podejmie starania, aby doprowadzić do podpisania umowy przedwstępnej do dnia 31 marca 2023 r. oraz umowy przyrzeczonej do dnia 29 stycznia 2025 r., o czym Emitent będzie informował w odrębnym raporcie bieżącym.

Informacja o przedłużeniu negocjacji, w ocenie Emitenta, stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 MAR, gdyż potencjalna transakcja ze względu na wartość będzie istotną transakcją dla Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Załączniki:

RB_71_2022_29_12