Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Przedłużenie oddelegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu

Raport bieżący 10/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd DEVELIA S.A. („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. oraz raportu bieżącego nr 43/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie oddelegowania na okres trzech miesięcy Członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Michała Hulbója do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 26 lutego 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 383 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, podjęła uchwałę, zgodnie z którą postanowiła oddelegować Pana Michała Hulbója do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na okres od dnia 29 lutego 2020 r. do dnia 29 maja 2020 r.

Pan Michał Hulbój jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych i uzyskał pozytywny wynik dwóch egzaminów w programie CFA. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako uczestnik szkolenia kadr menedżerskich w Banku Millennium, następnie jako analityk akcji w Millennium Domu Maklerskim, PTE PZU oraz AIG PTE.

W latach 2008 – 2010 pracował na stanowisku zarządzającego portfelem akcji w PTE PZU. Pod koniec 2010 roku został dyrektorem Zespołu Zarządzania Produktami Akcyjnymi w Skarbiec TFI. Rok 2012 spędził w Erste Securities Polska na stanowisku dyrektora Departamentu Analiz. Od lutego 2013 roku objął stanowisko dyrektora Biura Zarządzania Aktywami w Forum TFI S.A., a od października 2013 roku pełnił funkcję członka zarządu w Forum TFI S.A. W latach 2014 – 2018 pełnił funkcję prezesa w Cresco Sp. z o.o.

W czerwcu 2015 roku został powołany w skład Rady Nadzorczej Trakcja PRKiL S.A., gdzie dodatkowo pełni funkcję członka Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń a od czerwca 2016 roku jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej. Od maja 2017 zasiada w Radzie Nadzorczej spółki Orzeł Biały S.A., gdzie od września 2017 roku jest również Przewodniczącym Komitetu Audytu. Od maja 2017 zasiada w Radzie Nadzorczej DEVELIA S.A. (wcześniej LC Corp S.A.),  a od października 2017 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej. Od grudnia 2017 roku członek Rady Nadzorczej oraz członek Komitetu Audytu w EMC Instytut Medyczny S.A. Od czerwca 2018 roku do listopada 2019 roku członek Rady Nadzorczej oraz członek Komitetu Audytu w Nowa Gala S.A Od maja 2019 roku członek Rady Nadzorczej oraz Przewodniczący Komitetu Audytu w AC S.A. Od czerwca 2019 członek Rady Nadzorczej w spółce Libet S.A. Od grudnia 2019 r. jest również członkiem Zarządu spółek zależnych do Develia S.A.

Jednocześnie Emitent informuje, iż zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Michał Hulbój za wyjątkiem pełnienia funkcji w organach spółek zależnych od Develia S.A., nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

 

Załączniki:

rb_10_2020_26_02