Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Przedterminowy częściowy wykup obligacji na okaziciela serii LCC191022OZ2

Raport bieżący 26/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Develia S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2020 z dnia 02.07.2020 r. informuje, że w dniu 20 lipca 2020 roku dokonał częściowego wykupu obligacji na okaziciela serii LCC191022OZ2 („Obligacje”) w ilości 46.000 sztuk, o łącznej wartości nominalnej 46.000.000 zł wyemitowanych przez Emitenta w dniu 19.10.2018 r. Wcześniejszy częściowy wykup Obligacji nastąpił poprzez zapłatę za każdą Obligację kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji tj. 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc) złotych powiększonej o należną kwotę odsetek narosłych do dnia wcześniejszego wykupu.

Wcześniejszy wykup Obligacji wynikał z punktu 6.2.1. Warunków Emisji Obligacji serii LCC191022OZ2 wyemitowanych przez Emitenta w dniu 19.10.2018 r. jako uprawnienie obligatariuszy tej serii Obligacji do skorzystania z takiego prawa w przypadku sprzedaży nieruchomości biurowych lub usługowych za określoną minimalną cenę. W związku ze ziszczeniem się tego warunku w postaci sprzedaży budynku Wola Center (o czym Emitent poinformował raportem bieżącym nr 6/2020 z dnia 29.01.2020 r.), kilku obligatariuszy po opublikowaniu przez Emitenta raportu bieżącego nr 9/2020 z dnia 12.02.2020 r. informującego o takim uprawnieniu, skorzystało z prawa do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji, a Emitent je zrealizował.

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR).

 

Załączniki:

rb_26_2020_20_07

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat