Przekroczenie przez Akcjonariusza 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

Raport bieżący 043/2008