Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Przekroczenie przez Akcjonariusza 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki

Raport bieżący 004/2012

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd LC Corp S.A. informuje, że w dniu 12 stycznia 2012 r. Spółka otrzymała pisemne zawiadomienie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego „Złota Jesień” („Fundusz”), w którym na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych poinformował, że w wyniku transakcji kupna akcji spółki LC Corp S.A. („Spółka”) zrealizowanej na GPW w Warszawie, ilość akcji posiadanych obecnie przez Fundusz przekroczyła 5% głosów w ogólnej liczbie głosów  na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed powyższą transakcją kupna akcji Spółki, Fundusz posiadał 22.349.227 akcji Spółki, stanowiących 4,99 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 22.349.227  głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,99 % ogólnej liczby głosów.

Po zawarciu transakcji, o których mowa powyżej, Fundusz posiadał 24.084.546 akcji Spółki stanowiących 5,38 % kapitału zakładowego  Spółki i uprawnionych do 24.084.546 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,38 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat