Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Przyjęcie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Spółki

Raport bieżący 31/2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”), informuje, iż w dniu 11 marca 2016 r. zgodnie z upoważnieniem udzielonym w uchwale nr 3 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 20 stycznia 2016 r., Rada Nadzorcza Emitenta przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki.

Tekst jednolity Statutu Spółki LC Corp S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z § 38 ust. 1 pkt 2 lit b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat