Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego

Raport bieżący 020/2007