Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego

Raport bieżący 034/2008