Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki

Raport bieżący 3/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2021 z dnia 02.09.2021 r., informuje, że w dniu 12.01.2024 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 12.01.2024 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta wynikających z objęcia akcji serii K w związku z uchwałą nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki („Rejestracja”).

 

Kapitał zakładowy Emitenta od dnia Rejestracji wynosi 452.280.199,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na:

– 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A,  o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,

– 113.700.000,00 (słownie: sto trzynaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B,  o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,

– 1.452.546,00 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych, na okaziciela serii C,  o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,

– 1.472.018,00 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemnaście) akcji zwykłych, na okaziciela serii D  o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,

– 32.000.000,00 (słownie: trzydzieści dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii E  o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

– 102.000.000,00 (słownie: sto dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii F  o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,

– 80.000.000,00 (słownie: osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,

– 58.433.747,00 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji zwykłych, na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,

– 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

– 57.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

– 4.721.888 (słownie: cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych) akcji zwykłych, na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji po dokonaniu Rejestracji (pod warunkiem dopuszczenia akcji serii K do obrotu na GPW) wynosi obecnie 452.280.199.

Zarząd Emitenta podaje do wiadomości zmiany w treści Statutu Emitenta wynikające z dokonanej Rejestracji.

 

Nowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Emitenta wynikające z uchwały nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki:

 

„§ 7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 452.280.199,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na:

– 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A,  o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,

– 113.700.000,00 (słownie: sto trzynaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B,  o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,

– 1.452.546,00 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych, na okaziciela serii C,  o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,

– 1.472.018,00 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemnaście) akcji zwykłych, na okaziciela serii D  o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,

– 32.000.000,00 (słownie: trzydzieści dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii E  o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

– 102.000.000,00 (słownie: sto dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii F  o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,

– 80.000.000,00 (słownie: osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,

– 58.433.747,00 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji zwykłych, na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,

– 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

– 57.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

– 4.721.888 (słownie: cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych) akcji zwykłych, na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.”

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, weszły w życie z dniem dokonania Rejestracji.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2022.2554) w związku z § 5 pkt 1 oraz § 6 pkt 1, pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018.757).

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat