Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela Develia S.A.

Raport bieżący 56/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 50/2020 z dnia 28 września 2020r., informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym tj. 12 października 2020 r. informacji o wydaniu komunikatu nr 1292/2020 przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z dnia 8 października 2020 r. w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) obligacji serii LCC1023OZ4 o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, wyemitowanych w dniu 7 października 2020 r. oraz oznaczenia przedmiotowych obligacji kodem ISIN PLO112300010.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w związku z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

 

Załączniki:

rb_56_2020_12_10

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat