Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

Raport bieżący 72/2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2016 z dnia 10 maja 2016 r. informuje o otrzymaniu z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały nr 462/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjętej w dniu 11 lipca 2016 r. w przedmiocie przyjęcia z dniem 13 lipca 2016 r. do depozytu papierów wartościowych 85.000 (osiemdziesiąt pięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii LCC006100521 o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu w dniu 10 maja 2021 r. wyemitowanych w dniu 10 maja 2016 r. na podstawie uchwały nr 4/2016 Zarządu LC Corp S.A. z dnia 29 kwietnia 2016 r. oraz oznaczenia przedmiotowych obligacji kodem PLLCCRP00082.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 34 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).