Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

Raport bieżący 94/2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. informuje o otrzymaniu z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały nr 638/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjętej w dniu 28 września 2016 r. w przedmiocie rejestracji z dniem 30 września 2016 r. w depozycie papierów wartościowych 15.000 (piętnaście tysięcy) obligacji na okaziciela serii LCC007100521 o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu w dniu 10 maja 2021 r. wyemitowanych w dniu 10 maja 2016 r. na podstawie uchwały nr 5/2016 Zarządu LC Corp S.A. z dnia 16 sierpnia 2016 r. oraz oznaczenia przedmiotowych obligacji kodem PLLCCRP00090.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 34 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat