Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

Raport bieżący 18/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2018 z dnia 28.02.2018r., informuje o otrzymaniu z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oświadczenia nr 238/2018 Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie rejestracji z dniem 20 kwietnia 2018 r. w depozycie papierów wartościowych 45.000 (czterdzieści pięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii LCC011280222 o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu w dniu 28 lutego 2022 r., wyemitowanych w dniu 28 lutego 2018 r. na podstawie uchwały Zarządu LC Corp S.A. nr 1 z dnia 23 lutego 2018 r. oraz oznaczenia przedmiotowych obligacji kodem ISIN PLLCCRP00132.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w związku z § 34 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat