Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

Raport bieżący 71/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 64/2018 z dnia 19.10.2018r., informuje o otrzymaniu z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oświadczenia nr 705/2018 Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie rejestracji z dniem 28 listopada 2018 r. w depozycie papierów wartościowych 34.000 (trzydzieści cztery tysięcy) obligacji dwuletnich na okaziciela serii LCC191020OZ1 o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu w dniu 19 października 2020 r., wyemitowanych w dniu 19 października 2018 r. na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Emitenta nr 1 z dnia 27.09.2018 r. i uchwały Zarządu Emitenta. nr 1 z dnia 01.10.2018 r. oraz nr 1 z dnia 17.10.2018 r. oraz oznaczenia przedmiotowych obligacji kodem ISIN PLLCCRP00140.
 
Jednocześnie Zarząd LC Corp S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 64/2018 z dnia 19.10.2018r., informuje o otrzymaniu z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oświadczenia nr 706/2018 Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie rejestracji z dniem 28 listopada 2018 r. w depozycie papierów wartościowych 66.000 (sześćdziesiąt sześć tysięcy) obligacji czteroletnich na okaziciela serii LCC191022OZ2 o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu w dniu 19 października 2022 r., wyemitowanych w dniu 19 października 2018 r. na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Emitenta nr 1 z dnia 27.09.2018 r. i uchwały Zarządu Emitenta. nr 1 z dnia 01.10.2018 r. oraz nr 2 z dnia 17.10.2018 r. oraz oznaczenia przedmiotowych obligacji kodem ISIN PLLCCRP00157.
 
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w związku z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).