Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

Raport bieżący 31/2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2019 z dnia 22.05.2019r., informuje o otrzymaniu z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oświadczenia nr 631/2019 Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) obligacji czteroletnich na okaziciela serii LCC220523OZ3 o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu w dniu 22 maja 2023 r., wyemitowanych w dniu 22 maja 2019 r. na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1 z dnia 21.05.2019 r. oraz oznaczenia przedmiotowych obligacji kodem ISIN PLLCCRP00165.
 
Jednocześnie Zarząd LC Corp S.A. informuje, że rejestracja w depozycie papierów wartościowych obligacji opisanych powyżej nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. dokumentów potwierdzających wprowadzenie ww. obligacji do alternatywnego systemu obrotu.
 
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w związku z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Załączniki:

rb_031_2019_20_08

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat