Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

Raport bieżący 060/2014

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2014 z dnia 6 czerwca 2014 r. informuje o otrzymaniu z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały nr 599/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjętej w dniu 2 lipca 2014 roku w przedmiocie zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii LCC004060619 spółki LC Corp S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda oraz oznaczenia przedmiotowych obligacji kodem PLLCCRP00066 (dalej: Obligacje), pod warunkiem wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

Zarejestrowanie Obligacji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych dokumentów potwierdzających wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 34 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat