Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

Raport bieżący 055/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2012 z dnia 1 czerwca 2012 r. informuje o otrzymaniu w dniu z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały nr 501/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjętej w dniu 29 czerwca 2012 roku postanawiającej o przyjęciu do depozytu papierów wartościowych w dniu 6 lipca 2012 r. 650 (sześćset pięćdziesiąt) obligacji na okaziciela serii LCC002250515 spółki LC Corp S.A. o wartości nominalnej 100.000 (sto tysięcy złotych) każda wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 26 lipca 2007, zmienionej uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 27 lipca 2007 oraz na podstawie Uchwały nr 17/2012 Zarządu Spółki z dnia 30 maja 2012 roku oraz oznaczenia przedmiotowych obligacji kodem PLLCCRP0041.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 34 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat