Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

Raport bieżący 033/2011

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 r. i 29/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r. informuje o powzięciu informacji, iż komunikatem z dnia 13 czerwca 2011 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. działając na podstawie uchwały nr 479/11 podjętej w dniu 1 czerwca 2011 roku poinformował, iż dnia 14 czerwca 2011 r. nastąpi rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 1.000 (jeden tysiąc) obligacji na okaziciela oznaczonych kodem ISIN PLLCCRP00033.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 34 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat