Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

Raport bieżący 029/2011

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 r. informuje o otrzymaniu z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały nr 479/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjętej w dniu 1 czerwca 2011 roku w sprawie rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 1.000 (jeden tysiąc) obligacji na okaziciela serii LCC001150414 spółki LC Corp S.A. o wartości nominalnej 100.000 (sto tysięcy złotych) każda i terminie wykupu w dniu 15 kwietnia 2014 roku wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 26 lipca 2007r, zmienionej uchwałą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 27 lipca 2007 r. oraz na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 14 kwietnia 2011 r. oraz w sprawie oznaczenia przedmiotowych obligacji kodem PLLCCRP00033, pod warunkiem wprowadzenia tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu z zastrzeżeniem, że zarejestrowanie wskazanych obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 34 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat