Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

Raport bieżący 046/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2015 z dnia 20 marca 2015 r., raportu bieżącego nr 26/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r. oraz raportu bieżącego nr 44/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym 17 czerwca 2015 r. z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. komunikatu z dnia 16 czerwca 2014 r., zgodnie z którym w dniu 18 czerwca 2015 r. nastąpi rejestracja 65.000 (sześćdziesiąt pięć tysięcy) obligacji na okaziciela spółki LC Corp S.A. o kodzie ISIN: PLLCCRP00074.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 34 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

Załączniki:

rb_46_2015_06_17

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat