Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela LC Corp S.A.

Raport bieżący 071/2014

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2014 z dnia 6 czerwca 2014 r., raportu bieżącego nr 60/2014 z dnia 3 lipca 2014 r. oraz raportu bieżącego nr 70/2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r. informuje o otrzymaniu z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. komunikatu z dnia 6 sierpnia 2014 r., zgodnie z którym w dniu 7 sierpnia 2014 r. nastąpi rejestracja 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela spółki LC Corp S.A. o kodzie ISIN: PLLCCRP00066.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 34 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

Załączniki:

RB_071_2014_08_06

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat