Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Rekomendacja Zarządu Develia S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021

Raport bieżący 22/2022

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 19 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę na podstawie przyjętej polityki dywidendowej, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 127/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r., zgodnie z którą rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta aby zysk Develia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. w kwocie 157.842.591,47 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 47/100) przeznaczyć w następujący sposób:

  • kwotę 117.565.432,94 zł (słownie: sto siedemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote 94/100) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy,
  • kwotę 40.277.158,53 zł (słownie: czterdzieści milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych 53/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Jednocześnie Zarząd Spółki proponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 201.401.239,95 zł (słownie: dwieście jeden milionów czterysta jeden tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych i 95/100) (tj. 0,45 zł na akcję), która obejmować będzie część zysku za rok obrotowy 2021 przeznaczonego na wypłatę dywidendy w kwocie 117.565.432,94 zł (słownie: sto siedemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote 94/100), powiększonego o kwotę 83.835.807,01 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy osiemset siedem złotych 01/100) przeniesioną z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku z roku 2019 z przeznaczeniem na wypłaty dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości i przeznaczoną na wypłatę dywidendy.

Zarząd proponuje jednocześnie aby dzień dywidendy został określony na dzień 24 maja 2022 r., a dzień wypłaty dywidendy na dzień 31 maja 2022 r.

 

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że powyższa propozycja została również przedstawiona Radzie Nadzorczej do zaopiniowana i uzyskała pozytywną opinię.

 

Powyższa informacja w ocenie Zarządu Emitenta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

 

Załączniki:

RB_22_2022_19_04