Rekomendacja Zarządu LC Corp S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

Raport bieżący 14/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 20 marca 2018 r. podjął uchwałę na podstawie przyjętej polityki dywidendowej, o które Emitent informował w raporcie bieżącym nr 127/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r., zgodnie z którą rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 107.413.994,64 zł (słownie: sto siedem milionów czterysta trzynaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt cztery grosze) tj. w kwocie 0,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery grosze) na jedną akcję, obejmującą całość zysku wypracowanego przez Emitenta w roku zakończonym 31 grudnia 2017 r. w kwocie 100.909.315,22  zł (słownie: sto milionów dziewięćset dziewięć tysięcy trzysta piętnaście złotych dwadzieścia dwa grosze) oraz kwotę 6.504.679,42 zł  (słownie: sześć milionów pięćset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dwa grosze) pochodzącą z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że zamierza zwrócić się z wnioskiem do Rady Nadzorczej Emitenta o zarekomendowanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta przeznaczenia zysku za 2017 rok i wypłatę dywidendy zgodnie z rekomendacją Zarządu Emitenta, przy czym wypłata dywidendy jest uzależniona od jej zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.