Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Rekomendacja Zarządu LC Corp S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

Raport bieżący 19/2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15 maja 2019 r. podjął uchwałę na podstawie przyjętej polityki dywidendowej, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 127/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r., zgodnie z którą rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 120.840.743,97 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów osiemset czterdzieści tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt siedem groszy) tj. w kwocie 0,27 zł (słownie: dwadzieścia siedem groszy) na jedną akcję, obejmującą całość zysku wypracowanego przez Emitenta w roku zakończonym 31 grudnia 2018 r. w kwocie 118.661.117,70 zł (słownie: sto osiemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemnaście złotych siedemdziesiąt groszy) oraz kwotę 2.179.626,27 zł  (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych dwadzieścia siedem groszy) pochodzącą z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych. Zarząd proponuje jednocześnie aby dzień dywidendy został określony na dzień 19 sierpnia 2019 r., a dzień wypłaty dywidendy na dzień 30 sierpnia 2019 r.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że powyższa propozycja została pozytywnie zaopiniowana w dniu  dzisiejszym przez Radę Nadzorczą, w związku z czym Zarząd zamierza przedstawić powyższą propozycję przeznaczenia zysku za 2018 rok i wypłatę dywidendy Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta.

Powyższa informacja w ocenie Zarządu Emitenta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Załączniki:

rb_019_2019_15_05