Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Rekomendacja Zarządu LC Corp S.A. w sprawie wypłaty dywidendy

Raport bieżący 025/2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 21 marca 2017 r. podjął uchwałę, zgodnie z którą rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 31.329.081,77 zł tj. w kwocie 0,07 zł (słownie: siedem groszy) na jedną akcję, obejmującą całość zysku wypracowanego przez Emitenta w roku zakończonym 31 grudnia 2016 r. w kwocie 31.217.938,75 zł oraz kwotę 111.143,02 zł pochodzącą z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że zamierza zwrócić się z wnioskiem do Rady Nadzorczej Emitenta o zarekomendowanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta przeznaczenia zysku za 2016 rok i wypłatę dywidendy zgodnie z rekomendacją Zarządu Emitenta, przy czym wypłata dywidendy jest uzależniona od jej zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat