Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Rezygnacja osoby zarządzającej

Raport bieżący 67/2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Pani Joanna Jaskólska złożyła rezygnację z Zarządu LC Corp S.A. i pełnienia w nim funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2016 r.

Pani Joanna Jaskólska poinformowała, iż powodem rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu są bardzo poważne problemy zdrowotne w najbliższej rodzinie, które uniemożliwiają Pani Joannie Jaskólskiej dalsze wypełnianie obowiązków członka Zarządu LC Corp S.A.

Pani Joanna Jaskólska zwróciła się jednocześnie z wnioskiem o rozwiązanie łączącej ją z Emitentem umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem złożenia niniejszej rezygnacji tj. z dniem 30 czerwca 2016 r. co też nastąpiło.

Zarząd Spółki złożył podziękowanie Pani Joannie Jaskólskiej za długoletnią pracę i wkład w rozwój Emitenta, a także wyraził nadzieję, iż w przypadku ustania przyczyny uzasadniającej złożoną rezygnację, Pani Joanna Jaskólska podejmie ponownie współpracę z Emitentem. 

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat