Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Rozpoczęcie współpracy z Hillwood Malin Development Logistics, LLC na podstawie umowy o współpracy joint venture

Raport bieżący 3/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do (i) raportu bieżącego nr 19/2022 z dnia 23 marca 2022 r., (ii) raportu bieżącego nr 55/2022 z dnia 24 października 2022 roku, (iii) raportu bieżącego nr 67/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. oraz raportu bieżącego nr 69/2022 z dnia 23 grudnia 2022 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym nastąpiło zamknięcie transakcji polegające na przystąpieniu przez Emitenta do spółki projektowej Malin Development 1 sp. z o.o., która będzie działała z zamiarem realizacji parku (centrum) logistycznego wraz niezbędną infrastrukturą techniczną oraz drogową na nieruchomości położonej w miejscowości Malin w Gminie Wisznia Mała.

Dalsza współpraca Emitenta oraz Hillwood Malin Development Logistics, LLC z siedzibą w City of Wilmington („Hillwood”) w zakresie realizacji inwestycji magazynowej w miejscowości Malin w Gminie Wisznia Mała, będzie odbywała się na warunkach oraz zasadach określonych w umowie o współpracy joint venture, o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 55/2022 z dnia 24 października 2022 roku.

Informacja o rozpoczęciu współpracy z Hillwood na podstawie umowy o współpracy joint venture, w ocenie Emitenta, stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

 

Załączniki:

RB_3_2023_20_01

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat