Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Rozważana emisja obligacji w ramach programu emisji obligacji do kwoty 400.000.000 PLN

Raport bieżący 45/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego 13/2020 z dnia 5 marca 2020 roku, informuje, że rozważa przeprowadzenie emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji Emitenta do łącznej kwoty (wartości nominalnej) wyemitowanych i niewykupionych obligacji wynoszącej 400.000.000 PLN.

Z zastrzeżeniem wystąpienia satysfakcjonujących warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, Emitent wyemituje obligacje o następujących parametrach:

  1. termin zapadalności obligacji będzie wynosił do 3 lata;
  2. obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone;
  3. obligacje zostaną wyemitowane w trybie proponowania nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, w sposób, który nie będzie wymagał od Emitenta sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego;
  4. obligacje będą podlegały wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
  5. świadczenia Emitenta z tytułu obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania;
  6. oprocentowanie obligacji będzie oprocentowaniem zmiennym.

Szczegółowe parametry emisji obligacji zostaną ustalone w procesie rozmów z inwestorami i  budowania księgi popytu.

Podstawa prawna: Art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Załączniki:

rb_45_2020_02_09

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat