Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Rozważana emisja obligacji w ramach programu emisji obligacji

Raport bieżący 9/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 13/2020 z dnia 5 marca 2020 roku, informuje, że rozważa przeprowadzenie emisji obligacji w ramach istniejącego Programu Emisji obligacji, o którym Emitent informował m.in. w w/w raporcie.

Z zastrzeżeniem wystąpienia satysfakcjonujących warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, Emitent wyemituje obligacje o następujących parametrach:

  • termin zapadalności obligacji będzie wynosił do 3 lat;
  • obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone;
  • obligacje zostaną wyemitowane w trybie proponowania nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, w sposób, który nie będzie wymagał od Emitenta sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego;
  • obligacje będą podlegały wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
  • świadczenia Emitenta z tytułu obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania;
  • oprocentowanie obligacji będzie oprocentowaniem zmiennym.

Szczegółowe parametry emisji obligacji zostaną ustalone w procesie rozmów z inwestorami i budowania księgi popytu.

Podstawa prawna: Art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

 

Załączniki:

RB_9_2023_09_03