Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Rozważana emisja obligacji

Raport bieżący 27/2023

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. („Emitent„), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2020 z dnia 5 marca 2020 roku, informuje, że rozważa przeprowadzenie emisji obligacji w ramach istniejącego Programu Emisji obligacji, o którym Emitent informował m.in. w/w raporcie.

Z zastrzeżeniem wystąpienia sprzyjających warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, w ramach Programu Emisji, Emitent planuje przeprowadzenie emisji obligacji o następujących parametrach brzegowych:

– termin zapadalności obligacji będzie wynosił do 3 lat;

– obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone;

– obligacje zostaną wyemitowane w trybie proponowania nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, w sposób, który nie będzie wymagał od Emitenta sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego;

– obligacje mogą zostać dopuszczone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

– świadczenia Emitenta z tytułu obligacji będą miały charakter wyłącznie pieniężny i będą polegać na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania;

– oprocentowanie obligacji będzie oprocentowaniem zmiennym.

Ostateczne parametry obligacji zostaną ustalone w trakcie procesu emisji i będą uzależnione od wyniku rozmów z inwestorami i budowania księgi popytu.

Podstawa prawna: art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Załączniki:

RB_27_2023_06_06

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat