Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Rozwiązanie umowy programu emisji obligacji z dnia 27 lipca 2007 r. – informacja poufna

Raport bieżący 65/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że, w dniu 26 października 2018 r. Emitent zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. („Pekao”) oraz mBankiem S.A. („mBank”) porozumienie rozwiązujące umowę programu emisji obligacji („Program”) zawartą w dniu 27 lipca 2007 r. pomiędzy Emitentem, Pekao oraz mBankiem („Porozumienie”).

Zgodnie z Porozumieniem, mBank oraz Pekao będą obsługiwać wyemitowane w ramach Programu, a niewykupione na datę Porozumienia, obligacje do dnia ich wykupu.

Decyzja o rozwiązaniu przedmiotowej umowy była powodowana wyczerpaniem limitu programu emisji obligacji ustanowionego w dniu 27 lipca 2007 r., skutkującym nieemitowaniu nowych obligacji w ramach tego programu oraz otwarciem nowego programu emisji obligacji, o którym Emitent poinformował raportem bieżącym nr 54/2018 z dnia 2 października 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE– informacje poufne.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat