Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Rozwiązanie znaczącej umowy przez spółkę zależną

Raport bieżący 50/2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”), informuje, że otrzymał od spółki LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 3 spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), której Emitent jest pośrednio (poprzez zależne od niego spółki: LC Corp Invest XV Sp. z o.o. oraz Kraków Zielony Złocień sp. z o.o.) jedynym wspólnikiem, informację że Spółka, na skutek zgodnego porozumienia stron, rozwiązała z dniem 22 kwietnia 2016 r. przedwstępną umowę sprzedaży („Umowa”) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Krakowie w rejonie ulic Wrocławskiej i Racławickiej, oraz prawa własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych  na  ww. nieruchomościach („Nieruchomości”) wraz ze wszelkimi decyzjami administracyjnymi (w tym decyzjami o pozwoleniu na budowę i decyzjami o warunkach zabudowy), dokumentacją projektową, majątkowymi prawami autorskimi do tej dokumentacji, zawartą ze spółką KCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Sprzedający”) w dniu 28 lipca 2014 r., w części niewykonanej, czyli w części dotyczącej Działek 2-6, o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 67/2014 z dnia 28 lipca 2014 r.

 

W związku z rozwiązaniem Umowy, Sprzedający zwróci LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 3 spółka komandytowa, kwotę zaliczek na cenę sprzedaży Działek 2-6, w łącznej wysokości 15.990.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) oraz zapłaci kwotę 275.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) tytułem odszkodowania za rozwiązanie Umowy.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

 

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat