Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018 roku

Raport okresowy