Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Stanowisko Zarządu Develia S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 oraz zmieniona treść opinii Zarządu uzasadniająca pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii K

Raport bieżący 35/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”), w związku z otrzymanym w dniu 25.06.2021 r. wnioskiem złożonym przez Akcjonariusza – Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” („Akcjonariusz”), reprezentowanym przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. z siedzibą w Warszawie, zawierającym m.in. projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na dzień 30.06.2021 r. do pkt 13 porządku obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020, a w przypadku podjęcia uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 34/2021 z dnia 25.06.2021 r, wskazuje co następuje:

Wypłata dodatkowej kwoty dywidendy zaproponowanej przez Akcjonariusza, nastąpić ma z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku z roku 2019 z przeznaczeniem na wypłaty dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości, przy czym Zarząd zgodnie z przyjętą strategią planował wypłatę dywidendy z tego kapitału w latach 2022-2023. Źródłem finansowania rozwoju Spółki przyjętym w strategii miały być dezinwestycje aktywów komercyjnych, zwiększenie dźwigni finansowej oraz bieżące wyniki operacyjne Spółki. Spółka posiada obecnie wyższy niż zakładany cash flow, na co wpływa szybsze tempo sprzedaży mieszkań jak i wzrost cen mieszkań notowany w 2021 roku. Wypłata dywidendy w wysokości zaproponowanej przez Akcjonariusza nie powinna więc zagrozić płynności Spółki ze względu na jej stabilną sytuację płynnościową oraz posiadane wolne środki pieniężne.
Jednocześnie w przypadku pozytywnej decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącej wypłaty dywidendy zgodnie z wnioskiem Akcjonariusza, Zarząd Emitenta proponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, aby dzień wypłaty dywidendy co do całości dywidendy został ustalony na 13.07.2021 r., mając na uwadze zasadę IV.Z.16. Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW, zgodnie z pierwotną rekomendacją Zarządu, opublikowaną w raporcie bieżącym nr 25/2021 z dnia 28.05.2021 r.
Ostateczną decyzję co wypłaty zwiększonej kwoty dywidendy Zarząd pozostawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu..

Ponadto w związku z wnioskiem Akcjonariusza oraz treścią zaproponowanej uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki, Zarząd Emitenta przekazuje zmienioną opinię Zarządu uzasadniającą pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii K, o treści stanowiącej załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z §19 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

 

Załączniki:

rb_35_2021_28_06