Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Raport bieżący 2/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2024:

 

  1. Jednostkowy raport roczny za rok 2023 – 29 marca 2024 roku,
  2. Skonsolidowany raport roczny za rok 2023 – 29 marca 2024 roku,
  3. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 roku – 23 maja 2024 roku,
  4. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 roku – 12 września 2024 roku,
  5. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 roku – 21 listopada 2024 roku.

 

Jednocześnie Emitent informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2023 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2024 r. na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie).

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Emitent informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2022.2554) w związku z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018.757).

 

Załączniki:

RB_2_2024_10_01

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat