Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. w dniu 6 października 2020 r.

Raport bieżący 53/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. w dniu 6 października 2020 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od rozpatrzenia punktu  6 planowanego porządku obrad, z uwagi na to, że wskutek uzupełnienia składy Rady Nadzorczej w ramach punktu 5 porządku obrad, rozpatrywanie punktu 6 stało się bezprzedmiotowe, ponadto nie było projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 19 ust. 1 pkt 6 – 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz.U. 2018 poz. 757).